Všeobecné smluvní podmíny CK TEP TOUR s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech CK Tep tour s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu nabízené a provozované cestovní kanceláří Tep tour s.r.o., se sídlem Masarykova 652/18, Teplice
1.2.Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a c.k.Tep tour a jejich platnost je od 1.12.2017.


2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou: c.k.Tep tour, která do smluvního vztahu vstupuje přímo prostřednictvím vlastní provozovny nebo zprostředkovaně prostřednictvím obchodních zástupců c.k.Tep tour, kteří uzavřeli Smlouvu o obchodním zastoupení (dále jen „smluvní prodejci“) a zákazník, kterým muže být fyzická i právnická osoba.
2.2. Smluvní vztah mezi c.k.Tep tour a zákazníkem se řídí cestovní smlouvou, Všeobecnými smluvními podmínkami, příslušnými ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. a ob. Zákoníkem.


3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
3.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a c.k. Tep tour vzniká uzavřením smlouvy na zájezd, složením zálohy a jejím stvrzením ze strany C.k. Tep tour.
3.2. Převzetím potvrzené smlouvy(podpisem) na zájezd objednavatel stvrzuje, že je plně obeznámen s jejím obsahem, souhlasí s ním, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a všechny smluvní podmínky přijímá a svým podpisem stvrzuje, že s mini souhlasí.
3.3. Stvrzením smlouvy na zájezd se c.k. Tep tour zavazuje zákazníkovi zajistit služby v nabízeném rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami.
3.4. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením ceny zájezdu. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plné úhradě ceny zájezdu.
3.5. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) ve prospěch zákazníka ze strany c.k.Tep tour vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy na zájezd a složením zálohy a stvrzením, že zákazník byl plně seznámen se Všeobecnými smluvními podmínkami. Dále zákazník souhlasí s tím, aby osobní údaje, včetně rodného čísla, uvedené na cestovní smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze c.k. Tep tour a aby byly ze strany c.k.Tep tour, shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3.6. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh předložené smlouva na zájezd doručen do c.k.Tep tour až po dohodnuté době rezervace, případně, je-li cestovní smlouva vyplněna ze strany zákazníka neúplně anebo v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, je c.k. Tep tour oprávněna prodat zájezd jinému zájemci.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. c.k.Tep tour má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy na zájezd se považuje za uhrazenou až ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet c.k.Tep tour vedený u daného bankovního ústavu nebo uhrazena v hotovosti.
4.2. c.k.Tep tour má právo na uhrazení zálohy ve výši 50 % z ceny objednaných služeb, pokud nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak. A doplatek 30 dní před započetím čerpání služeb nebo je-li smlouva uzavřena v době kratší než 30 dní, pak se skládá celá částka.
4.3. Při uzavření smlouvy na zájezd prostřednictvím smluvního prodejce složí zákazník zálohu na účet c.k.Tep tour nebo účet smluvního prodejce. Platba u smluvního prodejce může být též v hotovosti. Smluvní prodejce není inkasním místem c.k. Tep tour (pro úhradu platí ustanovení bodu 4.1). Doplatek zájezdu poukáže zákazník přímo na účet c.k.Tep tour nebo smluvnímu prodejci, kde byl zájezd rezervován.
4.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je c.k.Tep tour oprávněna od smlouvy odstoupit a zájezd zrušit bez dalšího upozorňování. Zákazník je pak povinen uhradit odstupné (viz odstavec 11.2.)
4.5. Katalogové ceny c.k.Tep tour jsou kalkulovány kurzem zahraničních měn ke dni 1.11.2017, který je platný v době přípravy tiskových podkladů katalogu. V případě, že by pokles kursu české koruny byl vyšší než 8 % nebo že by došlo k navýšení cen PHM o více jak 8% či ke zvýšení silničních poplatků o více než 5% bude c.k.Tep tour nucena ukončit platnost inzerovaných ceníků a vydat ceníky nové, s cenami kalkulovanými na základě aktuálních kursů. Písemné oznámení o zvýšení cen odešle c.k.Tep tour zákazníkovi nejpozději do 21 dnů před zahájením zájezdu.


5. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
5.1. Tuzemský nebo zahraniční zájezd, podléhající předem stanovené kombinaci služeb cestovního ruchu.
5.2. Variabilní soubor služeb cestovního ruchu v tuzemsku či zahraničí na základě individuálních požadavků zákazníka.


6. ČASOVÝ ROZVRH PLATEB
6.1. Doplatek ke složené záloze za poskytovanou službu je zákazník či obchodní zástupce povinen složit vždy nejpozději do 30 dnů před odjezdem nebo odletem na účet c.k.Tep tour
6.2. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem nebo odletem, je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy.


7. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
7.1. K základním právům zákazníka patří: a) právo na řádně poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou známy a jež se předmětně dotýkají smluvně zaplacených služeb, c) právo být seznámen s případnými změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny, d) právo kdykoliv v mezidobí před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 11 bodu 11.2.písemnou formou podepsáno osobou, která jako zákazník platně uzavřela smlouvu o zájezdu. e) právo písemně sdělit změnu v osobě účastníka zájezdu namísto původního zákazníka uvedeného v cestovní smlouvě. Toto právo je však možné uplatňovat pouze ve lhůtě do 30 dnů před zahájením zájezdu, po uplynutí tohoto limitu, dotčené právo zákazníka zaniká. V případě uplatnění je zákazník povinen dodržet postup dle ustanovení čl.
7.2. a to písemnou formou. f) právo na ochranu osobních dat ve smyslu zák.č.101/2000Sb, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami. Tento souhlasu zákazník uděluje až do doby jeho písemného odvolání.
7.3. K základním povinnostem zákazníka patří: a)poskytnout c.k.Tep tour součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje v cestovní smlouvě, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit další podklady podle konkrétních požadavků c.k.Tep tour b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka zájezdu, c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu a dohledu odpovědného zástupce,
d) oznámit při uzavírání cestovní smlouvy či vyplňování objednávky účast cizích státních příslušníků, e) bez zbytečného prodlení oznámit své stanovisko k případným změnám v podmínkách
či v obsahu sjednaných služeb f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země a míst do kterých cestuje.
g) v případě čerpání služeb v zahraničí, je klient povinen vybavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod.) Klienti s jinou, než českou státní příslušností jsou povinni se informovat o své případné vízové povinnosti a zajistit si veškeré cestovní doklady.
h) zaplatit cenu zájezdu v souladu s ustanovením čl. 4,
i)převzít od c.k.Tep tour doklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se v předem stanoveném časovém období na místo určení,
j) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či c.k.Tep tour a uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil,
k) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při cestách do zemí, u nichž existují dané zdravotnické předpisy,
l) postupovat dle pokynů průvodce zájezdu, delegáta či jiné osoby pověřené c.k. Tep tour, dodržovat stanovený program zájezdu, jakož i předpisy platné v navštívené zemi, nedílně s tím i předpisy dopravců a ubytovatelů,
m) v případě odstoupení od smlouvy je klient povinen tuto skutečnost do c.k.Tep tour oznámit písemně a zaplatit odstupné dle ustanovení čl.11, odstavce 11.2.,
n) v případě že klient ve stanoveném limitu využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle čl. bodu 7.1 e, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit c.k.Tep tour a dodat náležité informace o novém účastníku zájezdu. Veškeré náklady, které vzniknou se změnou nese zákazník ke své tíži.


8. POVINNOSTI A PRÁVA c.k. Tep tour
8.1. C.k.Tep tour je povinna řádně informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, jež jsou c.k.Tep tour známy.
8.2. Na straně c.k. Tep tour není povinnost poskytnout služby klientovi nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.
8.3. C.k. Tep tour je povinna mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb., na základě, níž vzniká klientovi, s nímž c.k. Tep tour uzavřela cestovní smlouvu, právo na plnění v případě naplnění skutkové podstaty pojistné události.
8.4. C.k.Tep tour má právo vyloučit ze zájezdu osobu v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek bez nároku na náhradu za nevyčerpané služby.
8.5. Ústně obdržené informace na prodejním místě (u smluvních partnerů) nezavazují CK TEP TOUR více než je uvedeno v písemné nabídce (katalog nebo internetová nabídka c.k.Tep tour.) v případě nejasností před podpisem cestovní smlouvy se obraťte na pracovníky CK TEP TOUR, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení.
8.6. CK TEP TOUR si vyhrazuje právo na tiskové chyby v katalogu či jinak vydané nabídce (tiskové či internetové).


9. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY
9.1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na smlouvě na zájezd, odvozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec katalogové nabídky musí být taxativně uvedeny v cestovní smlouvě nebo jejím dodatku a potvrzeny c.k. Tep tour a uhrazeny před jejich poskytnutím.
9.2.Letecká a autobusová doprava je zajišťována smluvními dopravci. U leteckých i autokarových zájezdů je první a poslední den určen k přepravě klientů do jednotlivých letovisek nikoliv k vlastní rekreaci pobytu. C.k. Tep tour nezodpovídá za změny času odletu, tyto jsou plně záležitostí leteckých společností a c.k.Tep tour je nemůže ovlivnit. Součástí přímých letů mohou být i tzv. mezipřistání. U autobusové dopravy může dojít ke spojení dopravy do více letovisek, které jsou na stejné trase nebo využít svozových přeprav.
9.3 Ceny letenek jsou variabilní a stanoví je letecká společnost dle platného ceníku v den zakoupení. V den zakoupení musí být letenka uhrazena v plné výši včetně všech povinných poplatků (letištní taxy, palivová taxa, security příplatek, ...) Letenky nepodléhají storno podmínkám c.k.Tep tour a řídí se podmínkami dané leteckou společností a tarifem ve kterém jsou letenky vystaveny. Letenky od nízkorozpočtových leteckých společností jsou neměnné, nepřenosné a nevratné.
9.4. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytování nejdříve po 15 hodině a v den odjezdu musí opustit pokoje do 10 hodin (v některých ubytovacích zařízeních již do 9 hodin). Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje nebo k náhradě čerpání. Do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních odletů započítává i první noc kdy je klient ubytován oproti běžným mezinárodním zvyklostem (tedy nikoliv až cca po 15 hod.) již po nočním/raním příjezdu do hotelu. . Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive pokojů a apartmánů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů v místě a c.k. Tep tour na ně nemá žádný vliv. Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Vratná kauce je skládána do rukou obchodního partnera v zahraničí pro případ
poškození majetku nebo nevhodného jednání, nakládaní s majetkem. Po ukončení pobytu je opět vracena obchodním partnerem, cestovní kancelář Tep tour nemá na tento úkon žádný vliv.
9.5. c.k.Tep tour si vyhrazuje právo na změnu ubytování v případě, že bude na základě překnihování hotelu/apartmánů (tzv. overbooking) nutné ubytovat zákazníka v hotelu/apartmánu jiném, a to i v jiném, sousedním letovisku.C.k. Tep tour garantuje, že náhradní ubytování bude v hotelu/apartmánu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči c.k. Tep tour jsou vyloučeny.
9.6 Cena je stanovena u hotelu: 1 dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji. U apartmánu je cena stanovena na celý apartmán nebo na osobu při plném obsazení apartmánu.
9.7 Je-li nabízen třílůžkový nebo čtyřlůžkový pokoj, je 3. i 4. lůžko zajištěno formou přistýlky (rozkládací pohovka, palanda apod.). To platí i v případě, že 3. nebo 4. osoba uhradí plnou cenu
dospělé osoby.
9.8. Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu/odjezdu včas a to nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem.
9.9. Za platné místo nástupu se považuje místo, které je uvedeno na smlouvě na zájezd, případně jiné závazné dispozici poskytnuté c.k.Tep tour. Jakákoliv změna je možná pouze se zpětným písemným potvrzením c.k. Tep tour a podléhá poplatku.


10. VYMEZENÍ POPLATKŮ
10.1. C.k. Tep tour na individuální přání zákazníka, pokud je to možné nebo nestanoví-li Všeobecné smluvní podmínky jinak, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.
10.2. Změna smlouvy na zájezd – změna termínu, jména, odjezdového či příjezdového místa, změna služeb, dopravy 50 a více dní: 700,- Kč za jednu změnu a osobu. V případě změny ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem toto c.k. Tep tour považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku a bude účtovat klasické storno poplatky.
10.3. Změna počtu osob v ubytovacím zařízení se posuzuje jako odstoupení od smlouvy jedné či více osob. Tyto osoby jsou povinny uhradit poplatky s tím spojené dle ustanovení článku 11, bodu 11.2. Je-li v důsledku takovéto změny vícelůžkový pokoj či apartmán obsazen menším počtem osob, než je počet lužek, je zákazník povinen doplatit cenu za neobsazená lůžka.


11. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
11.1. Před zahájením zájezdu: a) Pokud nastanou nezaviněné okolnosti, které c.k.Tep tour brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek a vznikne tak nutnost z objektivních příčin před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, trvá na straně c.k. Tep tour povinnost dotčené změny klientovi oznámit bez zbytečného prodlení. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je c.k.Tep tour povinna i tuto skutečnost zohlednit. Klient má následně právo se změnami souhlasit, v opačném případě pak může odstoupit od smlouvy, aniž by c.k.Tep tour vznikl nárok na úhradu jakýchkoli stornopoplatků.
b) Pokud klient ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
c) Jestliže změna smlouvy v důsledku vede i ke zvýšení ceny služeb, je klient povinen uhradit c.k.Tep tour rozdíl v ceně služeb do 5 dnů od doručení návrhu změny smlouvy, jestliže v téže lhůtě od smlouvy neodstoupí. Při porušení tohoto závazku klienta vůči c.k.Tep tour má cestovní kancelář právo od smlouvy odstoupit.
d) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny zájezdu při zrušení služeb nebo zájezdu ze strany c.k.Tep tour nebo při závažné změně zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto ve stejné nebo vyšší kvalitě. Nárok na odstoupení od smlouvy má klient i při zvýšení ceny zájezdu o více jak 10 %.
e) V těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti realizovatelné, muže c.k.Tep tour zrušit zájezd nejpozději 21 dnů před odjezdem.
f) minimální počet účastníků zájezdu s autobusovou dopravou je stanoven na 33 osob. Svozová místa
k přepravě jsou zajišťována od 5ti osob. Není-li ujednáno jinak se skupinami.
g) Brání-li realizaci zájezdu mimořádné nepředvídatelné okolnosti jako je válka, zemětřesení, povstání, stávka, karanténa, extrémní klimatický jev a další okolnosti způsobené vyšší mocí nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví a život zákazníků, a které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, je c.k.Tep tour oprávněna zájezd zrušit. V případech uvedených v bodech e) a f) tohoto článku nabídne c.k.Tep tour zákazníkovi jiný termín nebo jinou destinaci nebo zákazník obdrží plnou cenu zpět. V této souvislosti nevzniká zákazníkovi nárok na jakékoliv další náhrady.
i) c.k.Tep tour si vyhrazuje právo při zajišťování svozů v ČR k odjezdu autobusu z míst mimo trasu, spojit svoz z více míst najednou nebo spojit svoz k více zájezdům. Svozy jsou zajišťovány minimálně pro 5 osob.
11.2. Změny odletu/odjezdu - Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže c.k.Tep tour ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odletem/odjezdem), vyhrazuje si c.k.Tep tour právo na změny trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto případech c.k.Tep tour nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
11.3. Změny v průběhu zájezdu – c.k.Tep tour je oprávněna provádět v případě nutnosti, ochrany zájmů zákazníků nebo v případě zásahu vyšší moci, operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program, nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je c.k.Tep tour povinna: – zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu c.k.Tep tour nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a c.k.Tep tour zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.
11.4. c.k.Tep tour nezodpovídá za případné změny cen letištních tax, bezpečnostních tax a palivových příplatků a dalších poplatků u letecké i autobusové dopravy.


12. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
12.1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doba doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do c.k.Tep tour
12.2. Stornopoplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu v následující výši: Více než 50 dní před odjezdem: 1.000 Kč / osobu, 50-30 dní před odjezdem 15 % (minimálně 1.000 Kč), , 29-17 dní před odjezdem 50 %, 17-15 dní před odjezdem 75 %, 15-9 dní před
odjezdem 90 %, 9 dní a méně 100 %.
12.3. Pokud je stornován účastník zájezdu – dítě, junior za speciální cenu nebo z nabídky zcela zdarma, platí se paušální stornopoplatek min. 1000,-Kč jako za ostatní osoby, není tedy bez stornopoplatku. V případě, že se jedná o cenu za celý apartmán, muže být storno počítáno dle skutečně vzniklých nákladů, tzn. že stornopoplatek je stanoven na celý apartmán, nikoliv na osobu, není-li dohodnuto jinak.
12.4 c.k. Tep tour má právo odečíst stornopoplatek od složené celé nebo částečné zálohové platby. Pokud stornopoplatky budou vyšší než úhrada zálohy zákazníkem, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 dnů od provedeného doúčtování. Zákazník je povinen vrátit všechny ceniny (VOUCHER, doklad o pojištění) při odstoupení od smlouvy, jinak mu c.k. Tep tour po odečtení příslušného stornopoplatku nevrátí peníze až do prokazatelného nezneužití těchto cenin.
12.5. V případě storna zájezdu, který je částečně hrazen poukázkami viz. odstavec 18, bude účtován manipulační poplatek majitele poukázek, které jím byly proplaceny.


13. REKLAMACE
13.1. Reklamace se řídí dle reklamačního řádu, který je nedílnou součástí všeobecný smluvních podmínek pro účast na zájezdech.


14. POJIŠTĚNÍ
Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. C.k.Tep tour je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Pojištění není zahrnuto v základní ceně zájezdu, ale doporučujeme jej uzavřít před odjezdem do zahraničí.


15. ZDRAVOTNÍ ZPUSOBILOST KLIENTA
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.


16.ZAVAZADLA
16.1 V hromadných dopravních prostředcích(autobusy), které smluvně zajišťují přepravu je zdarma převoz jednoho zavazadla do hmotnosti 20 kg/os a jednoho příručního malého zavazadla.
16.2 zavazadla přesahující váhový limit 20 kg/os jsou zpoplatněna 500,-Kč. Z přepravy jsou vyloučena jízdní kola, isotermické tašky, krosny, balení PET lahví a další objemná zavazadla. Po dohodě a odsouhlasení ze strany c.k. Tep tour se znalosti dané konkrétní přepravy lze za příplatek ve výši 500,-Kč/ kus k přepravě převzít další zavazadlo nebo složený kočárek.
16.3 Zavazadla musí být řádně označena jménem a cílem výstupu, jinak C.k.Tep tour nepřebírá záruky za ztrátu, odcizení, poškození nebo záměnu zavazadel.
16.4. Přeprava se řídí dle smluvních přepravních podmínek


17. ZTRÁTA CESTOVNÍCH DOKLADU
V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) doklady sám a na své vlastní náklady. Zákazník se v tomto případě může obrátit na průvodce c.k.Tep tour s žádostí o pomoc. Náklady spojené s touto pomocí je povinen zákazník cestovní kanceláři nebo zástupci cestovní kanceláře v místě pobytu uhradit. Není povinností zástupce c.k.Tep tour v místě pobytu při zajišťování nových dokladů asistovat.


18. PLATBA POUKÁZKAMI SODEXHO (pasy + kreditní karty) , LE CHÉQUE DÉJEUNER pasy, BENEFIT PLUS
Platba poukázkami a dárkovými šeky je možná pouze pro prodej zájezdů přímo z katalogové nabídky c.k.Tep tour a nelze jimi platit u autorizovaných prodejců c.k.Tep tour. Maximální hodnota použitých poukázek na jednu cestovní smlouvu (tj. na minimálně jednu ubytovací jednotku – pokoj/apartmán) je maximálně do výše 50 % základní hodnoty zájezdu. Poukázkami lze platit pouze základní cenu ubytování. Poukázky nelze použít na úhradu doplňkových služeb jako je: doprava, pojištění, pobytová taxa, stravování, letenky, letištní taxy, palivové příplatky a další příplatky. Poukázky nelze uplatnit na úhradu dodatečných nabídek c.k.Tep tour na tuzemské pobyty, slovensko, „LAST MINUTE“ zájezdy a dále na mimořádné nabídky a nabídky „na poslední chvíli“ vypisované v průběhu sezóny a nelze kombinovat s dalšími slevami.